skâ v tacokv bmt¡m_mb kpdnbm\n¸Ån \oenawKew  Ncn{XhgnbneqsS…

sImÃhÀjw 1082 I¶n 2 (A.D 1907) :

ac§m«nemb a§m«pImembn t]m¯³tImcpf Cu{]tZi¯p bmt¡m_mb kpdnbm\n {InkvXym\nIÄ¡v ]Ånbpw skant¯cnbpw Øm]n¡p¶Xn\v Htc¡À Øew Zm\ambn \ÂIn.

sImÃhÀjw 1090 aIcw 6 (A.D1915)          

ae¦c sa{Xmt¸meo¯ Bbncp¶ ]pWytÇmI\mb ]utemkv tamÀ Ipdntemkv Xncpta\nbpsS A\phmZ Iev]\{]Imcw hn. ssZhamXmhnsâ \ma¯n ssZhmebw ]Wnbp¶Xn\v ASnØm\ine Øm]n¨p.
sImÃhÀjw 1090 Ipw`w 24 (A.D1915)        

apfwIq«v sImണ്ട് \nÀ½n¨ ssZhmebw IqZmi sNbvXv Znhy_en AÀ¸n¡s¸«p.

sImÃhÀjw 1101 aIcw (A.D1926)              

IÃpw achpw D]tbmKn¨v ssZhmeb\nÀ½mWw Bcw`n¨p.

sImÃhÀjw 1101 Ipw`w (A.D1926)            

At´ymJym knwlmk\ {]Xn\n[n ]. kvfo_m tamÀ HkvXm¯ntbmkv Xncpta\n Cu ]Ånbn Fgps¶Ån Ipcnin³sXm«nbn tamÀ Iuam ]nXmhnsâ Xncptijn¸v Øm]n¨p.
sImÃhÀjw 1103 aIcw (A.D1928)              

]pWytÇmI\mb aoJmtb tamÀ Zoh¶ymkn tbmkv sa{Xmt¸meo¯m \hoIcn¨ ssZhmeb¯nsâ IqZmiIÀ½w \nÀÆln¨p.
1953þ56                                              

ssZhmebw (aZv_lm HgnsI) ]pXp¡n ]WnXp.
1958                                                

].Genbmkv XrXob³ ]m{XnbÀ¡okv _mhmbpsS I_dnS¯nte¡pÅ hS¡³ taJem XoÀ°mSIsc Cu ]Ånbn kzoIcn¨v BXnYyw \ÂIp¶Xn\v XpS¡w Ipdn¨p.
1971þ72                                              

aZv_lm ]pXp¡n ]WnXp.

1982  s^{_phcn 12                              

At´ymJym ]m{XnbÀ¡okv ]: Cám¯ntbmkv kmJm {]Ya³ _mhm Xsâ H¶mw sÇlnI  kµÀi\ thfbn Cu ]ÅnbpsS KmÔn\KdnepÅ ]: Genbmkv XrXob³ Nm¸ensâ ASnØm\ ine BioÀhZn¨p. 
1988                                                

s^{_phcn ]pWytÇmI\mb KohÀ¤okv tamÀ {KotKmdntbmkv Xncpta\n (s]cp¼Ån Xncpta\n) Cu ]ÅnbpsS KmÔn\KÀ Nm¸en ]cnip² Genbmkv XrXob³ _mhmbpsS Xncptijn¸v Øm]n¨p.
1990þ91                                              

]ÅnbpsS ¹män\w Pq_nen Hcp hÀjw \oണ്ട\n¶ hnhn[ ]cn]mSnItfmSpIqSn BtLmjn¡s¸«p.
1993 s^{_phcn 10                                

]x At´ymJym knwlmk\ {]Xn\n[n tamÀ At{]w Xotam¯ntbmkv B_qZn sa{Xmt¸meo¯m ]Ån kµÀin¨p.
2006 P\phcn 8                                    

CShI sa{Xmt¸men¯m A`nhµy tXmakv tamÀ Xotam¯ntbmkv Xncpta\n ssZhmeb ]p\À\nÀ½mW ASnØm\ine BioÀhZn¨v ]p\À \nÀ½mW ^v DZvLmS\w sNbvXp.
2007 s^{_phcn 10                              

]x At´ymJym knwlmk\ {]Xn\n[n e³ BÀ¨v _nj¸v tamÀ A¯m\mkntbmkv täma sa{Xmt¸men¯m Cu ]Ånbn hn: IpÀ_m\ AÀ¸n¨p.
2007 sk]vXw_À 14                              

CShI sa{Xmt¸meo¯m A`nhµy tXmakv tamÀ Xotam¯ntbmkv Xncpta\n ssZhmeb ]p\À\nÀ½mW ASnØm\ine Øm]n¨p.
2008 P\phcn 18                                  

]: F¸nkvtIm¸Â kp¶ltZmkv sk{I«dn A`nhµy tPmk^v tamÀ {KotKmdntbmkv Xncpta\n ]ÅnbpsS ]p\À\nÀ½mW {]hÀ¯\§Ä DZvLmS\w sNbvXp.
2008 HIvtSm_À 22                              

 ]: At´ymJym ]m{XnbÀ¡okv Cám¯n tbmkv kmJm {]Ya³ _mh Xsâ \memw ssÇlnI kµÀi\thfbn Cu ssZhmeb ¯nsâ hnx aZv_lm-bn Øm]n-¡phm-\pÅ ine hmgv¯n A\p{Kln¨p.
2009 P\phcn 11                                    

CShI sa{Xmt¸men¯m A`nhµy tXmakv tamÀ Xntam¯ntbmkv Xncpta\n ssZhmeb¯nsâ XmXvImenI IqZmi \nÀÆln¨p.
2010 P\phcn 11                                    

]pXp¡n¸WnX ssZhmeb¯nsâ aqtdm³ A`ntjIqZmi t{ijvT ImtXmen¡m _tÊentbmkv tXmakv {]Ya³ _mhmbpsS {][m\ ImÀ½nIXz¯nepw CShI sa{Xmt¸men¯m A`nhµy tXmakv tamÀ Xotam¯ntbmkv Xncpta\nbpsSbpw aäv A`nhµy sa{Xmt¸meo¯mamcmb tPmk^v tamÀ {KotKmdntbmkv, Genbmkv tamÀ A¯m\mtkymkv, kJdnbmkv tamÀ ]oeIvknt\mkv sFkIv tamÀ HkvXm¯ntbmkv F¶o Xncpta\namcpsSbpw klImÀ½nIXz¯nepw \S¯s¸«p.
2014 s^{_phcn 10                                

]x At´ymJym {]Xn\n[n tamÀ Xotam¯ntbmkv A¡v ludn sa{Xmt¸meo¯m Cu ]Ånbn Fgp¶Ån hnip² IpÀºm\ AÀ¸n¨p.