PohImcpWy kanXn

        “”hni¡p¶h\v `£n¡phm\pw, Zmln¡p¶h\v IpSn¡phm\pw sImSp¡pI” F¶cpfnsNbvX ImcpWy¡Semb \½psS IÀ¯mhnsâ Iev]\ A\p-k-cn¨v PmXn-aXt`Z-sat\y \nÀ[-\cpw thZ-\n-¡p-¶-h-cp-amb ktlm-Z-c-§sf klm-bn-¡p-hm-\mbn cq]o-I-cn-¡-s¸-«-XmWv Poh-Im-cp-Wy-k-an-Xn. Cu {]Øm-\-¯nsâ {]hÀ¯-\-§Ä hgn-bmbn At\-IÀ¡v km¼-¯n-Ihpw Bßo-I-hp-amb ssI¯m-§p-IÄ \ÂIp-hm³ Ign-ªn-«pണ്ട -­v.

Duim-\ -Rm-b-dm-gvN-I-fn kam-l-cn-¡-s¸-Sp¶ Poh-Im-cp-Wy-^ണ്ട ­v IhÀ ]ncnhv {][m-\-h-cp-am-\-amÀ¤w. IqSmsX P·-Zn\ kvtXm{X-{]mÀ°-\, hnhm-l-hmÀjnI kvtXm{X-{]mÀ°-\ hgn e`n-¡p¶ kw`m-h\, KmÔn-\-KÀ Nm¸-ensâ `Þm-c-hn-ln-Xw F¶nh tNÀ¯v kzcq-]n-¡p¶ ^­ണ്ടmWv Cu {]hÀ¯-\-§-fpsS aqe-[-\w. ^­ണ്ടnsâ A]-cym-]vX-X-aqew ]e-tcbpw th­-ണ്ടXp-t]mse klm-bn-¡m³ Ign-bp-¶n-sÃ-¶Xv tJZ-I-c-amb hkvXp-X-bm-Wv.

iXm-_vZn-kvam-c-I-ambn `h-\-\nÀ½m-Ww, `h-\-]p-\-cp-²m-cWw F¶nh \S-¯p-hm-\pÅ {Iao-I-c-W-§Ä sNbvXp-h-cn-I-bm-Wv.

 

Ct¸mÄ sN¿p¶ {]hÀ¯\§Ä

  1. \nÀ²\cmb s]¬Ip«nIsf ]T\¯n\v kvt]m¬kÀ sN¿p¶p.
  2. \nÀ²\ IpSpw_§Ä¡v {]Xnamkw klmbw F¯n¡p¶p.
  3. `h-\-\nÀ½m-Ww, `h\]p\-cp-²m-c-Ww F¶nh \S-¯p-¶p.
  4. NnInÕmklmbw, acWm´cNS§pIÄ¡pÅ klmbw, hnhml klmbw XpS§nbh \ÂIn-h-cp-¶p.

 

        taÂhn-h-cn¨ ]²-Xn-IÄ hnP-b-{]-Z-am-¡p-¶-Xn\v DZm-c-a-Xn-I-fmb hnizm-kn-I-fpsS kl-I-cWw {]Xo-£n-¡p-¶p.